VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Obowiązek informacyjny

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i powiadomić Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest VG-ORTH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie  przy ul. Promiennej 51, kod pocztowy 43-603 , tel. (32) 783 27 90, adres e-mail: multigips@multigips.pl  strona: www.multigips.pl , NIP 632-17-22-088, REGON 273764651, wpisany do KRS pod numerem 0000175018 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane, które gromadzimy i przetwarzamy w sposób bezpieczny i  zgodny z obowiązującymi przepisami to dane niezbędne do:
- wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną i której dane dotyczą,
- podjęcia działań na  Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
- do wykonania usługi i wystawienia faktury,
- do obsługi ewentualnej reklamacji w przypadku jej złożenia,
- Państwa identyfikacji, w tym dane zarejestrowane przez nasz monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy VG-ORTH Polska Sp. z o.o.

Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi ewentualnej reklamacji w przypadku jej złożenia.
 
Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od VG-ORTH Polska Sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie Państwa danych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Barbarą Smędzik-Waligórą, waligora.barbara@multigips.pl  (32) 783 27 60

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 
Państwa dane są zbierane przez VG-ORTH Polska Sp. z o.o.  na podstawie art. 6 ust.1 litera b, c i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f (monitoring) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.
 
Państwa dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez 3 lata w celach dowodowych, a w przypadku nagrań z monitoringu maksymalnie 14 dni.
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.