VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032783 27 91
multigips@multigips.pl

Nasze cele

P o l i t y k a
Zintegrowanego Systemu Jakości
i Środowiskowego

 

Uwzględniając wymagania rynku oraz obowiązujące wymagania prawne
z zakresu oceny i dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu, nadrzędnym celem
VG-ORTH Polska Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów o ustalonej i powtarzalnej jakości, uwzględniając wymagania Ustawy o Wyrobach Budowlanych, wymagania normy
EN 12859:2011 „Płyty Gipsowe. Definicje, Wymagania i Metody Badań” przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor, pełniąc rolę Najwyższego Kierownictwa w organizacji zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania niniejszej polityki, spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała i które dotyczą zidentyfikowanych w firmie aspektów środowiskowych, ponadto zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Nasze działania prowadzimy w sposób celowy i zorganizowany, wdrażając, stosując
i doskonaląc metody zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009,
PN-EN ISO 14001:2005, z wymaganiami prawnymi i innymi, poprzez wyznaczanie i realizację celów jakościowych i środowiskowych, adekwatnie do potrzeb technologicznych, zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych związanych z działalnością firmy oraz uwzględniając punkt widzenia stron zainteresowanych.

Cele wyznaczone w Polityce ZSZ realizujemy poprzez:

 

               Budowanie zaufania i zadowolenia Klientów, poprzez dostarczanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe, środowiskowe i formalno-prawne, poprzez monitorowanie, nadzorowanie i doskonalenie procesów i wyrobu,

               redukowanie, bez uszczerbku dla walorów użytkowych wyrobu i bezpieczeństwa jego użytkowania, negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne,

               racjonalne gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w związku z prowadzonymi procesami,

podnoszenie świadomości proekologicznej osób pracujących dla organizacji i w jej imieniu,
 

              Nasze cele osiągamy dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących w jej imieniu, którzy mają świadomość wpływu ich pracy na jakość wytwarzanych wyrobów oraz wizerunek firmy.

              Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracującym w organizacji i w jej imieniu oraz jest publicznie dostępna.