Dla wykonawców

W przypadku gdy strop będzie tynkowany, należy wykonać odcięcie przy ścianie MultiGips poprzez nacięcie kielnią wstępnie związanej zaprawy tynkarskiej a szczelinę wypełnić masą akrylową po wyszpachlowaniu ścian.

Gdy strop nie jest tynkowany, należy przyciąć widoczny brzeg taśmy elastycznej a następnie wypełnić to miejsce masą akrylową.

      POŁĄCZENIA ELASTYCZNE ŚCIAN MULTIGIPS ZE ŚCIANAMI ISTNIEJĄCYMI


Połączenia elastyczne ścian MultiGips ze ścianami wykonuje się analogicznie jak połączenia ze stropem z tą różnicą, że przestrzeń między płytą MultiGips a taśmą elastyczną wypełniona zostaje szczelnie klejem gipsowym podczas murowania ściany.

                              


Odległość otworu drzwiowego w ścianie MultiGips od ściany poprzecznej nie powinna być mniejsza niż 10 cm.
W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 50 cm, połączenie ściany MultiGips ze ścianą poprzeczną wykonuje się jako sztywne (bez przekładki z korka).


                                     

Istotne jest nacięcie kielnią połączenia tynku ze ścianą gipsową MultiGips po całym obwodzie.