Dla wykonawców

WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO ŚCIAN Z PŁYT MULTIGIPS
 

 

1. GEOMETRIA ŚCIAN


W przypadku ścian murowanych techniką tradycyjną, błędy montażowe można do pewnego stopnia skorygować odpowiednio wykonaną wyprawą tynkarską.

Ściany z płyt gipsowych MultiGips nie wymagają tynkowania, lecz jedynie nałożenia bardzo cienkiej warstwy szpachli gipsowej. Technologia wykonywania ścian wymaga zatem zachowania dużej staranności i precyzji montażu. Jest to możliwe dzięki dokładnej geometrii płyt gipsowych.

Zgodnie z normą PN-EN 12859, tolerancja dla grubości płyt wynosi ą 0,5 mm, a płaskość płyty (odchylenie jej płaszczyzny od przymiaru przyłożonego po przekątnej płyty) powinno być nie większe niż 1 mm.


Dopuszczalne odchyłki na ścianach MultiGips po ich wykończeniu szpachlą gipsową należy przyjmować takie same jak w przypadku ścian w lokalu tynkowanych, dla których to powierzchni są dedykowane normy określające wymaganą dokładność wykonania.

2. PRAWIDŁOWOŚĆ MONTAŻU ŚCIAN


Ocena prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu, czy wykonawca przestrzegał zasad sztuki budowlanej, a w szczególności wytycznych producenta płyt gipsowych. Błędy wykonawcze mogą być przyczyną późniejszych usterek ścian. Szczególną uwagę proponuje się zwrócić na następujące elementy:


a) szczelne wypełnienie klejem gipsowym spoin pomiędzy płytami


Dotyczy to zwłaszcza płyt ponad otworem drzwiowym, gdzie ubytki kleju mogą powodować pęknięcia wzdłuż spoin pionowych. Przed zamontowaniem ościeżnic drzwiowych szczelność wypełnienia spoin w strefie nadproża można kontrolować za pomocą cienkiego narzędzia (np. brzeszczotu piły do metalu), który wsuwa się w spoiny pionowe płyt.


b) zachowanie zasady przewiązania płyt w kolejnych warstwach


Przesunięcie spoin pionowych powinno wynosić min. 10 cm (rys. 24).Rys. 24. Przewiązanie spoin pionowych płyt w kolejnych warstwach


Przestrzeganie tego warunku może być trudne w przypadku układania ostatniej warstwy płyt "na stojąco" lub podczas montażu ścian na poddaszach. Dopuszcza się wówczas odstępstwo od tej zasady po warunkiem, że nakładanie się spoin pionowych występuje w jednym miejscu na długości warstwy i co najwyżej

w dwóch kolejnych rzędach.


c) prawidłowe wykonanie naroży sąsiadujących ze sobą ścian z płyt gipsowych


Płyty w kolejnych warstwach powinny być układane naprzemiennie. Należy także zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie klejem powierzchni płyt stykających się w narożu (rys. 25). Puste spoiny są często przyczyną powstawania w tym miejscu zarysowań.


Rys. 25. Prawidłowe przewiązanie narożnika pomiędzy ścianami z płyt gipsowych


d) prawidłowe wykonanie połączeń ze stropem


W przypadku stosowania przekładki z korka przestrzeń pomiędzy przekładką a płytą powinna być możliwie szczelnie wypełniona zaprawą gipsową. Jeśli czynność ta została wykonana niedokładnie (rys. 26), w strefie pomiędzy ścianą a stropem mogą pojawić się poziome rysy.


Rys. 26. Błąd wykonawczy - niedokładne wypełnienie zaprawą gipsową przestrzeni pomiędzy przekładką z korka i płytą MultiGips

3. PRAWIDŁOWOŚĆ MONTAŻU OŚCIEŻNIC STALOWYCH


W przypadku stosowania ościeżnic stalowych przeznaczonych do wmurowywania, należy zwrócić uwagę na to, czy przestrzeń wewnątrz profili ościeżnicowych została dokładnie wypełniona zaprawą gipsową. Ościeżnice prawidłowo zamontowane wydają podczas stukania głuchy odgłos, źle zamontowane charakterystyczne dudnienie.
 

4. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN


Prawidłowo wyszpachlowana powierzchnia ścian powinna być gładka, pozbawiona ubytków i zgrubień. Spoiny pomiędzy płytami mogą być widoczne, lecz nie powinno ich się wyczuwać przy dotyku palcami.