Dla wykonawców

MONTAŻ OŚCIEŻNIC STALOWYCH W PRZEGRODACH Z PŁYT GIPSOWYCH


Do montażu drzwi w ścianach działowych z płyt gipsowych zaleca się stosowanie jednoczęściowych ościeżnic stalowych. Wypełnienia najlepiej wykonywać specjalną zaprawą gipsową o podwyższonej wytrzymałości. Ościeżnice można montować zarówno w trakcie murowania ściany jak i po zakończeniu prac murarskich.

W przypadku przebudowy pomieszczeń, otwory drzwiowe w ścianach z płyt gipsowych można wycinać w dowolnym miejscu. Do osadzania drzwi zaleca się szczególnie jednoczęściowe ościeżnice stalowe, które wyróżniają się wysoką stabilnością i szczelnością. Powinny one zostać dostarczone wraz z kotwami rozprężnymi lub wsuwanymi w profil ościeżnicy. Ościeżnice z kotwami spawanymi również nie stwarzają problemów montażowych.

Otwory drzwiowe o szerokości do 100 cm nie wymagają stosowania specjalnych nadproży. Podczas ich wykonywania należy pamiętać, aby spoiny pionowe płyt sąsiadujących z otworem nie znajdowały się bliżej niż 15 - 30 cm od jego krawędzi. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się zmniejszenie tej odległości. Prawidłowy sposób rozmieszczenia płyt dla otworów o szerokości 80, 90 i 100 cm zilustrowano poniżej.


1. Prawidłowy sposób rozmieszczenia płyt dla otworów o szerokości 80, 90 i 100 cm.


Wymiary otworu drzwiowego muszą odpowiadać wymiarom ościeżnicy. Ponieważ przegrody z płyt gipsowych nie są tynkowane, lecz tylko szpachlowane, grubość ościeżnicy powinna być równa grubości płyt gipsowych, tj. 60, 80 lub 100 mm.

Krawędzie otworu drzwiowego należy wyrównać piłą, a następnie wyciąć w płytach gniazda na kotwy montażowe, które powinny zostać oczyszczone z kurzu i zwilżone. Ościeżnicę należy sprawdzić pod względem kątów prostych i równości płaszczyzny, wstawić w otwór drzwiowy, wypoziomować i spionować. Otwory do montażu kotew oraz puste przestrzenie wokół ościeżnicy wypełniamy zaprawą gipsową.

Zaleca się stosowanie suchej zaprawy gipsowej do wypełnień o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności do podłoża Füllgips FG 70. Specjalne dodatki polepszające przyczepność i zdolność zatrzymywania wody zwiększają odporność zaprawy na pękanie oraz obniżają jej korozyjność względem stali. Do montażu nie należy stosować zapraw i klejów na bazie cementu, gdyż pod wpływem kontaktu z gipsem dochodzi w nich do tworzenia się ettringitu (pęczniejącej soli siarczanowej).

W celu podwyższenia odporności przegrody na pękanie w narożach otworów drzwiowych, zaleca się osadzenie w trakcie murowania ściany progowego elementu zbrojącego. Zapobiega on pękaniu ścian wywołanemu ugięciem podłoża w sytuacji występowania stropów o znacznych rozpiętościach lub dużych odkształceń budynku. Zbrojenie progowe pozwala przenieść naprężenia rozciągające powstałe wskutek ugięcia stropu pod ścianą.

                          

2. Wycinanie piłą otworów montażowych dla kotew.
 

3. Kotwy ościeżnicy łatwo dają się zamontować w wyciętych otworach. Ościeżnica zostaje ustawiona w ścianie, wyrównana i wypoziomowana.4. Otwory montażowe oraz wolne przestrzenie wokół ościeżnicy są wypełniane zaprawą. Specjalny gips do montażu ościeżnic nie powoduje ich korozji i nie pęka.