Dla architektów

Ściany działowe z bloków gipsowych MultiGips
Kod CPV: 45262500-6


1. WSTĘP
 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian działowych z bloków gipsowych (określenie zamienne: płyty gipsowe) MultiGips.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu ścian działowych:
- pojedynczych,
- warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną i z pustką powietrzną,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścian działowych z bloków gipsowych MultiGips zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przedmiot i wymagania dla określonego obiektu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
 

2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Przyjęto system ścian z płyt gipsowych MultiGips o grubości 80 lub 100 mm.
Wymagania w stosunku do bloków MultiGips określone są w normie PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.

Rodzaje bloków MultiGips:
- zwykłe (kolor naturalny) - w pomieszczeniach o zwykłej wilgotności,
- wodoodporne (klasa H2 wg PN-EN 12859), barwione na niebiesko - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, wc, natryski).

Wymiary bloków MultiGips:
- szerokość 80, 100 lub 60 mm,
- długość 666 mm,
- wysokość 500 mm.

Kleje gipsowe do łączenia bloków MultiGips - wyroby zgodne z normą PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.
Rodzaje klejów:
- klej do bloków zwykłych Fugenfuller Kleber,
- klej do bloków wodoodpornych Fugenfuller Kleber hydro.

Materiały dodatkowe wchodzące w skład systemu MultiGips:
- sucha zaprawa gipsowa do wypełniania połączeń ściany działowej ze stropem MultiGips FG70 Fullgips,
- szpachla gipsowa do wykańczania powierzchni ścian MultiGips Casonic Glätt & Füll Innenspachtel,
- przekładki elastyczne z korka prasowanego gr. 5 mm, szer. 80 lub 100 mm,
- przekładki bitumiczne szer. 80 lub 100 mm,
- progowy element zbrojący ze stali ocynkowanej,
- wełna mineralna dla ścian warstwowych: Rockwool Panelrock gr. 50 mm,

Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne.

2.3. Bloki MultiGips są jednorodną mieszanką gipsu i wody, z ewentualnym dodatkiem silikonowych środków impregnujących i barwników (bloki wodoodporne).
Obróbka bloków odbywa się poprzez cięcie piłą ręczną o grubych zębach. Możliwe jest także cięcie specjalnym przyrządem - "gilotyną", za pomocą której łamie się bloki po zarysowaniu ich powierzchni.
Bloki MultiGips pakowane są na drewnianych paletach, w foliowanych pakietach. Mogą być w tym opakowaniu przechowywane w miejscach niezadaszonych. Po wyjęciu z opakowania firmowego powinny być składowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami, w pozycji pionowej, na suchym podłożu.

2.4. Należy stosować bloki gr. 80 lub 100 mm.
 

3. SPRZĘT


Ogólne: wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 3.
 

4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów.
Materiały gipsowe workowane (kleje, zaprawa FG-70, gładź gipsowa) można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Transport całych palet ręczny wózkiem do palet. Przenoszenie pojedynczych bloków w pozycji pionowej.
 

5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000000-7) "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Należy przestrzegać następujących zaleceń:
- przed rozpoczęciem montażu ścian wypoziomować podłoże;
- przykleić klejem gipsowym przekładkę elastyczną do podłoża w miejscu planowanej ściany,
- do łączenia bloków wodoodpornych stosować klej Fugenfuller Kleber hydro,
- rozrabiać klej do konsystencji gęstej śmietany (zbyt gęsty klej powoduje powstawanie za szerokich spoin między blokami),
- cięte piłą płaszczyzny przed sklejeniem czyścić dokładnie z pyłu,
- zachować przewiązanie spoin pionowych min. 100 mm,
- w narożach między ścianami działowymi wykonać przewiązanie pomiędzy kolejnymi warstwami,
- ostatnią warstwę ułożyć pod stropem z zachowaniem ukośnego prześwitu 1-3 cm,
- na połączeniach ze stropem i ze ścianami istniejącymi wkleić przekładkę elastyczną z korka prasowanego,
- bloki nad otworem drzwiowym układać na podpórce montażowej z desek, usuwanej po związaniu kleju,
- w łazienkach oraz innych pomieszczeniach przewidzianych do wykańczania okładzinami ceramicznymi zostawić powierzchnie ściany wolne od kleju i szpachli (nadmiar kleju wyciskany ze spoin ściąć szpachelką po jego związaniu),
- bruzdy i otwory instalacyjne wycinać piłą, wycinarką elektryczną, wiertarką z nasadką do wycinania otworów. Nie kuć i nie używać narzędzi udarowych.

5.3. Montaż ścian pojedynczych.
Do montażu ścian należy przystąpić przed wykonaniem warstw posadzkowych (izolacji akustycznej i jastrychu). Podłoże pod ściany powinno być równe i poziome. Odchyłki do 10 mm można wyrównać klejem gipsowym, powyżej 10 mm - zaprawą cementową. Na wyrównanym i oczyszczonym z kurzu podłożu wytrasować położenie ścian działowych zgodnie z projektem.
Między ścianą a podłożem stosować przekładkę elastyczną bitumiczną, mocowaną do podłoża klejem gipsowym. Zaleca się układać bloki wpustem do góry, odcinając pióra bloków w pierwszej warstwie za pomocą piły ręcznej.
Klej wsypać do czystej wody i wymieszać ręcznie do konsystencji gęstej śmietany. Nakładać rozrobiony klej na wpusty (lub pióra) wmurowanych już bloków w ten sposób, żeby wypełnił szczelnie zamki między blokami. Nadmiar kleju rozsmarować po płaszczyźnie ściany. Zachować przesunięcia spoin między blokami w kolejnych rzędach - jeśli to możliwe, co ½ długości bloków, lecz nie mniej niż 100 mm. W narożach między ścianami działowymi przestrzegać zasady wiązania murarskiego, wysuwając naprzemiennie bloki kolejnych warstw.
W miejscu otworów drzwiowych zaleca się stosować zbrojenie progowe, tj. gotowy element z płaskownika ocynkowanego, zakrzywiony na końcach. Kotwi się go klejem gipsowym w wyciętych w blokach gniazdach. Zbrojenie progowe pozostaje następnie ukryte w wylewce cementowej. Zabezpiecza ono ściany przed zarysowaniami w strefie ponad otworem drzwiowym.
Na połączeniach ze ścianami sąsiednimi (poza ścianami działowymi MultiGips) mocować klejem gipsowym przekładki elastyczne z korka prasowanego. Ostatnią warstwę bloków przyciąć ukośnie, zachowując odstęp między ścianą działową a stropem 10-30 mm. Następnie przykleić do stropu przekładkę elastyczną z korka prasowanego i dokładnie wypełnić połączenie zaprawą gipsową FG-70 Fullgips.
Instalacje elektryczne i sanitarne układać w bruzdach wyciętych w ścianach za pomocą wycinarek ręcznych lub mechanicznych. Nie używać narzędzi udarowych i nie stosować kucia ręcznego. Bloki MultiGips wykonane są z materiału stosunkowo miękkiego i homogenicznego, w którym można bez problemu wycinać bruzdy i otwory.
Powierzchnie gotowych ścian wykańczać szpachlą gipsową Casonic Glätt & Füll Innenspachtel. Przed jej naniesieniem oczyścić powierzchnię ściany z resztek zaprawy, kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Wystające resztki kleju ściąć pacą stalową. Wklęśnięcia spoin wypełnić klejem gipsowym. Bruzdy instalacyjne i większe ubytki uzupełnić zaprawą gipsową FG-70 Fullgips. Na całą powierzchnię ściany nanieść cienką (0,5-1,0 mm) warstwę gładzi gipsowej i dokładnie rozprowadzić. W zależności od potrzeb, czynność tę można powtórzyć, nakładając cieńszą warstwę niż za pierwszym razem.
UWAGA: do montażu ścian z bloków MultiGips hydro (wodoodpornych) stosować klej gipsowy wodoodporny Fugenfuller Kleber hydro.

5.4. Montaż ścian warstwowych.
Wykonać pierwszą ścianę pojedynczą w sposób opisany w p. 5.3. Następnie przymocować do jej powierzchni izolację dźwiękochłonną z płyt z wełny mineralnej Rockwool-Panelrock o grubości 50 mm.
Płyty Panelrock układać od dołu, mocując je do powierzchni ściany klejem gipsowym Fugenfuller Kleber. Klej rozrabiać z wodą w sposób opisany w p. 5.3, a następnie nanosić na powierzchnię ściany stalową pacą zębatą. Po naniesieniu kleju docisnąć płytę Panelrock do ściany i chwilę przytrzymać. Płyty Panelrock układać szczelnie, płaszczyznami bocznymi na styk, z przesunięciem spoiny pionowej o ½ długości płyty.
Po ułożeniu płyt Panelrock wykonać drugą ścianę pojedynczą w sposób opisany w p. 5.3, zachowując pomiędzy nią a wełną mineralną pustkę powietrzną o grubości 10 mm.
Montaż instalacji w ścianach i sposób wykańczania powierzchni - jak w p. 5.3.
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości montażu,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
- wykończenia połączeń ze ścianami i stopami istniejącymi
 

7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowania.
Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy)

7.3. Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 

8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

8.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane.
W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór
  a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
   b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
        - ocenę wyników badań,
        - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 9.
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE


Normy:
PN-EN 15318 Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych,
PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań,
PN-EN 12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań,
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
pobierz