Dla architektów

PROGOWY ELEMENT ZBROJĄCY MULTIGIPS


Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi spotykamy się na budowach, jest pękanie ścian działowych nad otworem drzwiowym. Przyczyną tego zjawiska jest deformacja postaciowa ściany wywołana znacznymi ugięciami stropów
(rysunek poniżej).

Rys. 17 Schemat deformacji postaciowej ściany działowej wywołanej ugięciem stropu pod ścianą oraz naciskiem stropu nad ścianą.
 

Obszar ponad otworem drzwiowym jest szczególnie narażony na zarysowanie, gdyż jego dolna strefa podlega naprężeniom rozciągającym, podczas gdy strefa górna - naprężeniom ściskającym (rysunek poniżej).

naprężenia ściskające
naprężenia rozciągające

Tradycyjnym sposobem wzmacniania ścian działowych w miejscu występowania otworów drzwiowych jest stosowanie nadproży stalowych lub żelbetowych. Metoda progowego zbrojenia ścian polega na umieszczeniu elementu zbrojącego nie ponad otworem drzwiowym, lecz w dolnej strefie otworu. Płaskownik o wymiarach np. 4x20mm i 3x30mm. W ten sposób zmienia się układ naprężeń w ścianie: siły rozciągające przenoszone są przez progowy element zbrojący, natomiast cała strefa ponad otworem drzwiowym poddana jest naprężeniom ściskającym - bezpiecznym z punktu widzenia ryzyka zarysowania ściany (rysunek poniżej).

 
 
naprężenia ściskające
naprężenia rozciągające

Progowy element zbrojący może być wykonany z płaskownika stalowego zakotwionego w dolnej strefie ściany po obu stronach otworu drzwiowego. Efekt zakotwienia uzyskuje się poprzez zastosowanie pionowych bolców przyspawanych do płaskownika lub poprzez zagięcie płaskownika
(rysunek poniżej a, b).
 
Rys. Płaskownik zbrojący z bolcami kotwiącymi


 
Rys. Płaskownik zbrojący zagięty


Element zbrojący układa się na podłożu przed montażem ściany, a następnie montuje na nim elementy ścienne z wyżłobionymi uprzednio gniazdami, w których umieszcza się bolce kotwiące bądź zagięte końcówki płaskownika (rysunek poniżej a, b).

Rys. Przykład kotwienia płaskownika zbrojącego z bolcami kotwiącymiRys. Przykład zakotwienia płaskownika zbrojącego zagiętego


W przypadku ścian z bloków gipsowych element zbrojący powinien być zabezpieczony przed korozją poprzez ocynkowanie lub wymalowanie farbą antykorozyjną.
Gniazda w ścianach z bloków gipsowych należy wypełnić klejem gipsowym.
Stosowanie progowego zbrojenia ścian działowych znacznie ogranicza ryzyko występowania zarysowań w strefie nadprożowej, dlatego powinno być stosowane szczególnie w przypadku otworów drzwiowych, które wykonywane są bez stosowania nadproży.