Dla architektów

PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT MULTIGIPS


Ścianki działowe to nienośne wewnętrzne przegrody pionowe, pełniące funkcję oddzielania od siebie pomieszczeń budynku. Aby zapewnić użytkownikom obiektu odpowiedni komfort i bezpieczeństwo, przegrody wewnętrzne muszą charakteryzować się przede wszystkim dobrą izolacyjnością akustyczną, ognioodpornością oraz brakiem negatywnego oddziaływania na zdrowie. Ściana działowa powinna także być odporna na uderzenia, a także zapewniać możliwość zawieszania na niej szafek kuchennych, regałów oraz innych sprzętów.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
 

HAŁAS


 
Hałas stanowi jeden z najbardziej znaczących czynników wpływających negatywnie na zdrowie i jakość życia współczesnego człowieka. Zwłaszcza w środowisku miejskim jego natężenie wciąż wzrasta, powodując zmęczenie, osłabienie odporności systemu nerwowego, schorzenia układu przemiany materii oraz narządów słuchu.
 


OCHRONA
 
Bardzo ważną funkcją obiektu budowlanego jest ochrona znajdujących się w nim użytkowników przed hałasem. We wnętrzu budynku właściwie zaprojektowanego i wykonanego możemy efektywnie odpoczywać i pracować. Otoczenie obiektu oraz przegrody zewnętrzne chronią przed hałasem ulicznym, natomiast przegrody wewnętrzne pełnią tę funkcję w odniesieniu do dźwięków bytowych. Projektant powinien stosować te rozwiązania w zakresie ścian działowych, które spełniają wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budynku.NORMY

 
Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych,

do oceny izolacyjności akustycznej przegród stosuje się wskaźniki jednoliczbowe:
Rw (C, Ctr )
gdzie:
Rw - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej [dB],
C - widmowy wskaźnik adaptacyjny, odnoszący się do hałasu wewnętrznego bytowego [dB],
Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dotyczący hałasu zewnętrznego.
Izolacyjność akustyczną przegród w zależności od charakterystyki widmowej źródła hałasu określają wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej Ra.
Dla przegród wewnętrznych:
Ra1 = Rw + C

Dla przegród zewnętrznych:
Ra2 = Rw +Ctr
Wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej Ra12 i Ra2 można wyliczać stosując metodę uproszczoną na podstawie wzorów:
Ra1 = Ra1 - K,
Ra2 = Ra2 - K,
gdzie:
K - poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku w budynku [dB].

Wartość współczynnika K zależy od masy powierzchniowej ściany działowej i ścian bocznych wyrażonej w kg/m2. Można ją przyjmować według tablic zawartych w załącznikach do normy. W przypadku obiektów o konstrukcji masywnej współczynnik K wynosi przeciętnie dla ścian działowych w mieszkaniach 1 dB.
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPSOWYCH Multigips
Ściany z płyt gipsowych MultiGips posiadają dobrą izolacyjność akustyczną, co zostało potwierdzone poprzez badania wykonane w 2003 oraz 2006 r. Badania przeprowadzono dla siedmiu wariantów ścian:

4 wariantów ścian pojedynczych i 3 wariantów ścian warstwowych.

Tabela 2. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN DZIAŁOWYCH Z PŁYT GIPSOWYCH Multigips
Wariant Opis ściany
Jednoliczbowe wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej [dB]
 
Rw C

I

Ściana z płyty MultiGips pojedynczej o grubości 80 mm i gęstości objętościowej 900 kg/m3 39 -1
II Ściana z płyty MultiGips pojedynczej o grubości 100 mm i gęstości objętościowej 900 kg/m3 41 -1
III Ściana z płyty MultiGips pojedynczej o grubości 100 mm i gęstości objętościowej 1200 kg/m3 46 -2
IV Ściana z dwóch warstw płyty o grubości 80 mm z umieszczoną pomiędzy nimi warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm 54 -1
V Ściana z dwóch warstw płyty o grubości 80 mm i 100 mm z umieszczoną pomiędzy nimi warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm 56 -1
VI Ściana z dwóch warstw płyty o grubości 100 mm z umieszczoną pomiędzy nimi warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm 64 -3

Tabela 3. ZASTOSOWANIE PŁYT GIPSOWYCH Multigips W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W ŚWIETLE WYMOGÓW NORMY PN-B-02151-3:1999
Funkcje pomieszczeń rozdzielonych ścianą Wymagana wartość Ra1 [dB] Wariant ściany Multigips
Wszystkie pomieszczenia mieszkania Wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania 50 IV, V, VI
Korytarz, klatka schodowa 50 IV, V, VI
Pokój Pomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu 35 I, II, III
Wszystkie pomieszczenia w tym samym mieszkaniu poza pomieszczeniami sanitarnymi 30-35 I, II, III

Tabela 4. ZASTOSOWANIE PŁYT GIPSOWYCH Multigips W POZOSTAŁYCH BUDYNKACH
W ŚWIETLE WYMOGÓW NORMY PN-B-02151-3:1999
Rodzaj budynku Funkcje pomieszczeń rozdzielonych przegrodą Wymagana wartość Ra1 [dB] Wariant ściany Multigips
Hotele kategorii trzygwiazdkowej
i wyższej
Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 50 I, II, III
Korytarze 45 I, II, III
Hotele niższych kategorii, domy wczasowe Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 45 I, II, III
Korytarz 45 I, II, III
Ogólne sanitariaty 50 I, II, III
Żłobki, przedszkola Sale dla dzieci Sale dla dzieci 50 I, II, III
Pomieszczenia gospodarcze 50 I, II, III
Budynki administracyjne Pokoje do pracy administracyjnej Pokoje do pracy administracyjnej 35 I, II, III
Pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie 50 IV, V, VI
Korytarz 50 I, II, III


OGNIOODPORNOŚĆ
WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego to jeden z podstawowych wymogów stawianych przegrodom budowlanym. Podczas pożaru ściana działowa nie może ulegać zapłonowi ani wydzielać substancji toksycznych. Powinna ona także przez możliwie najdłuższy czas chronić pomieszczenia sąsiadujące z pomieszczeniami, w których wybuchł pożar, przed rozprzestrzenianiem się ognia. Dlatego też materiały użyte do wykonania przegrody powinny charakteryzować się niepalnością oraz takimi parametrami, które pozwolą na jak najdłuższe spełnianie przez nią funkcji oddzielającej.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA Odporność ogniowa elementu budynku polega na spełnieniu określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą tej właściwości jest czas, jaki upływa od początku badania do chwili osiągnięcia przez badany element jednego z trzech podstawowych stanów granicznych:

• nośności ogniowej,
• izolacyjności ogniowej,
• szczelności ogniowej.

W przypadku nienośnych ścian działowych mają zastosowanie dwa ostatnie kryteria.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ŚCIAN
Z PLYT GIPSOWYCH Multigips
Wysoka odporność ogniowa ścian z płyt gipsowych MultiGips wynika z właściwości tworzywa gipsowego.

Gips - dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 .2H2O) - zawiera 18 - 20% chemicznie związanej wody krystalicznej. Podczas pożaru gips ulega powolnej dehydratacji, a jego temperatura nie przekracza 100 - 110oC do zakończenia tego procesu.
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ Wpływ na dobrą izolacyjność ogniową gipsu ma też stosunkowo niski współczynnik przewodności cieplnej. Dla ścian z płyt gipsowych o gęstości 900 kg/m3 w suchych pomieszczeniach współczynnik ten wynosi λ = 0,28 W / m*K.
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Przynależność ściany do odpowiedniej klasy odporności ogniowej oznacza się symbolami:

E (szczelność ogniowa)
I (izolacyjność ogniowa).

np. symbol EI 90 oznacza, że rozpatrywany element nienośny zachowuje szczelność oraz izolacyjność ogniową przez 90 minut.

W tabeli 5 przedstawiono wydaną przez notyfikowane laboratoria w Warszawie klasyfikację ścian działowych MultiGips. Klasyfikację wydano na podstawie badań wykonanych według norm:

PN-EN 1363-1:2001 - Badania odporności ogniowej. Część I: Wymagania ogólne.
PN-EN 1364-1:2001 - Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część I: Ściany.

Tabela 5. KLASYFIKACJA OGNIOWA ŚCIAN Z PŁYT GIPSOWYCH MULTIGIPS
Wymiary ścian Opis przegrody Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2
Grubość Wysokość Długość
80 mm < 4,0 m * Bez
ograniczeń *
Ściana pojedyncza z płyt gipsowych MultiGips o grubości 80 lub 100 mm. Połączenie ze ścianami sąsiednimi:przekładka z korka prasowanego. Połączenie ze stropem: przekładka z korka prasowanego lub pianka poliuretanowa PYROPLEX. EI 180
100 mm
80 mm < 4,0 m * Bez
ograniczeń *
Ściana nienośna pełniąca funkcję oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami) z płyt gipsowych MultiGips o grubości 80 mm lub 100 mm. Połączenie na obwodzie wykonane z użyciem przekładki elastycznej z korka prasowanego. EI 180
100 mm

* Dopuszczalne wymiary ścian muszą być ponadto zgodne z wielkościami podanymi w tabelach 7, 8, 9 (Wytyczne projektowe).
 
Ze względu na doskonałe właściwości w zakresie ognioodporności, ściany pojedyncze z płyt gipsowych o grubości 80 i 100 mm znajdują zastosowanie jako przegrody ogniowe w budynkach mieszkalnych, biurowych, hotelowych itp.
 
Rys. 3 Schemat ściany warstwowej MultiGips do wysokości 7,5 m