Dla architektów

Badania izolacyjności akustycznej ścian
z bloków MultiGips gr. 100 mm odmiany ciężkiej.


W skład oferty firmy VG-ORTH wchodzą między innymi bloki gipsowe o grubości 100 mm odmiany ciężkiej, o gęstości objętościowej 1200 kg/m3. Zgodnie z normą PN-EN 12859 Bloki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań, produkty te barwione są na kolor różowy. Bloki odmiany ciężkiej stosowane są między innymi do wykonywania ścian pojedynczych o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

W sierpniu 2008 w akredytowanym laboratorium MFPA w Lipsku przeprowadzono badania izolacyjności akustycznej ściany z bloków gipsowych o grubości 100 mm odmiany ciężkiej o wymiarach 500x500x100 mm. Masa powierzchniowa tego typu ściany wynosi 120 kg/m2, masa 1 płyty - 30 kg.
Przegrodę wykonano zgodnie z technologią MultiGips:
- do łączenia bloków zastosowano klej MultiGips "SuperWeiss 120",
- pomiędzy górną krawędzią ściany a poziomą płaszczyzną żelbetowej ramy badawczej pozostawiono ukośną szczelinę o szerokości 15-30 mm, którą po wklejeniu przekładki elastycznej wypełniono zaprawą MultiGips FG70,
- jako przekładkę elastyczną na całym obwodzie ściany zastosowano taśmę samoprzylepną AkustikBit 1000,
- powierzchnię ściany wykończono bardzo cienką warstwą (0,1-1 mm) szpachli gipsowej MultiGips SG 90 Uni,
- po wyszpachlowaniu ściany odcięto nadmiar taśmy AkustikBit 1000 wystający poza krawędzie ściany.

Boki ramy otynkowano zaprawą gipsową, zachowując szczelinę dylatacyjną pomiędzy tynkiem a płaszczyzną ściany (rys. 1). Szczelinę uzyskuje się poprzez odcięcie tynku na całej grubości za pomocą kielni lub innego ostrego narzędzia w końcowej fazie wiązania zaprawy. Tak wykonana dylatacja zapobiega pękaniu tynku pod wpływem odkształcania się ściany działowej wskutek ugięcia stropu i drgań zachodzących podczas eksploatacji budynku. Rozwiązanie to redukuje również poziom bocznego przenoszenia dźwięku, zwiększając izolacyjność akustyczną przegrody. Powstałą szczelinę należy następnie wypełnić elastyczną masą akrylową.
 
 
Rys. 1. Połączenie pionowych krawędzi ściany z ramą badawczą
1 - blok MultiGips gr. 100 mm odmiany ciężkiej
2 - przekładka elastyczna
3 - taśma elastyczna AkustikBit 100
4 - tynk gipsowy
5 - odcięcie dylatacyjne

W wyniku badań uzyskano następujące wskaźniki izolacyjności akustycznej przegrody:
RW(C, CTR) = 46(-2; -6) dB

Bloki odmiany ciężkiej wykorzystywane są między innymi w Czechach, gdzie wymagana izolacyjność akustyczna dla ścian wewnątrz lokalu mieszkalnego wynosi 42 dB (fot. 1, 2).
 
Fot. 1. Montaż ścian z bloków odmiany ciężkiej na budowie przy ul. Szafranka w Pradze
 
Fot. 2. Obiekt w Pradze przy ul. Szafranka w trakcie budowy (2007 r.)